autor

Służba rotacyjna

Rodzaj służby pełniony przez żołnierza TSW w terminach i miejscach określonych przez dowódcę jednostki wojskowej.

Służba dyspozycyjna

Rodzaj służby (w ramach TSW) pełniony przez żołnierza OT poza jednostką wojskową. Żołnierz znajduje się w gotowości do stawienia się do służby rotacyjnej w terminie i miejscu nakazanym przez dowódcę jednostki wojskowej. Wezwanie do stawienia się może nastąpić w trzech przypadkach:
  • w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki;
  • w celu zwalczania klęsk żywiołowych lub ich skutków oraz w działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • w celu przeciwdziałania zagrożeniom państwa wspólnie z innymi rodzajami sił zbrojnych.

Służba kandydacka

Służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

Służba zawodowa

Służba wojskowa wykonywana przez żołnierzy zawodowych, której pełnienie jest dla żołnierza podstawowym zajęciem (zawodem) i dobrowolnym wyborem.