foto. DWOT

FAQ

Szukasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej?- znajdziesz je poniżej. Jeśli Twoje pytania wykraczają poza poniższy zakres - skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień,właściwą dla Twojego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

Wyposażenie i uzbrojenie

Jaki sprzęt będzie na wyposażeniu wojsk OT dla żołnierzy zawodowych TSW?

Planuje się, aby pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej wyposażane były w sprzęt indywidualny, jak i zespołowy dotychczas wprowadzony do użytkowania oraz występujący na wyposażeniu Wojska Polskiego, a przede wszystkim nieodbiegający swoimi parametrami i standardami technicznymi od tego, który używają pozostałe rodzaje wojsk.
Zarówno żołnierze zawodowi, jak i żołnierze TSW wyposażani będą w ten sam typ sprzętu bez względu na czas czy rodzaj pełnionej przez nich służby wojskowej. Dotyczy to przede wszystkim indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia. Wyposażenie pododdziałów ze względu na specyfikę prowadzenia działań w zróżnicowanym środowisku geograficznym (np. obszary wysoko zurbanizowane, górskie, leśne, wodne) będzie się różnić w pewnym zakresie.

Jak wygląda plan zagospodarowania strzelnic cywilnych i wojskowych na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej?

Strzelnice wojskowe będą wykorzystywane na zasadach określonych przez odrębne przepisy wojskowe. Planuje się korzystanie z obiektów niebędących w zasobach MON. Wówczas odbywać się to będzie na podstawie stosownych porozumień.

Czy ustalono już, gdzie będzie przechowywana broń, którą będą się posługiwać żołnierze WOT?

Broń należącą do pododdziałów WOT planuje się przechowywać w magazynach jednostek wojskowych oraz Wojskowych Oddziałach Gospodarczych.