foto. DWOT

FAQ

Szukasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej?- znajdziesz je poniżej. Jeśli Twoje pytania wykraczają poza poniższy zakres - skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień,właściwą dla Twojego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

Struktura i zadania

Jaka ma być liczebność OT?

Docelowo WOT będą liczyć około 53.000 żołnierzy (po zakończeniu osiągania gotowości bojowej przez wszystkie brygady).

Jakie są podstawowe zadania WOT?

W obecnej sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym, relatywnie szybkim, tanim i skutecznym sposobem odbudowy naszego bezpieczeństwa militarnego.
Do podstawowych zadań WOT należeć będzie:
  • prowadzenie działań obronnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi i wsparcia oraz elementami układu pozamilitarnego (UPM);
  • prowadzenie samodzielnych działań niekonwencjonalnych, przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych;
  • udział w zabezpieczeniu przyjęcia i rozwinięcia sojuszniczych sił wzmocnienia w nakazanych rejonach;
  • realizacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • prowadzenie działań informacyjnych.

Czy lokalizacja Brygad OT (BOT) i batalionów OT (bOT) opierała się będzie na istniejącej już infrastrukturze?

Lokalizacje BOT oraz bOT oparte są przede wszystkim na analizie podziału administracyjnego kraju, zgodnie z założeniami zatwierdzonych przez Ministra Obrony Narodowej „Koncepcji utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej”. Dodatkowo poszczególne lokalizacje (kompleksy koszarowe) rozmieszczenia BOT oraz bOT poddawane są analizie polegającej przede wszystkim na ocenie występującej już infrastruktury (w tym nie tylko jednostek Wojska Polskiego), w celu zapewnienia należytego funkcjonowania oraz realizacji zadań jednostek – zgodnie z ich terytorialnym przeznaczeniem.

Czy ustalono już gdzie będą się znajdowały poszczególne dowództwa brygad OT?

Lokalizacje dowództw brygad OT są ustalone. Będą to stolice województw. Wyjątek stanowi województwo mazowieckie, w którym dyslokowane zostaną dwie brygady OT, odpowiednio w Ciechanowie i Radomiu. Ich formowanie rozpocznie się w 2017 roku.

Czy sprawdzenie i ocena poszczególnych elementów systemu będzie realizowana wg wystandaryzowanych procedur, jak w przypadku np. dowództw i sztabów polskich kontyngentów wojskowych przewidzianych do użycia poza granicami kraju?

Procedura oceny stopnia wyszkolenia oraz stopnia gotowości bojowej poszczególnych elementów systemu WOT będzie realizowana według wystandaryzowanych procedur, które zostaną opracowane przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej i zatwierdzone przez Ministra Obrony Narodowej.