foto. DWOT

FAQ

Szukasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej?- znajdziesz je poniżej. Jeśli Twoje pytania wykraczają poza poniższy zakres - skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień,właściwą dla Twojego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

Procedura powołania do OT

Gdzie należy zgłosić się, aby wstąpić do WOT?

Należy zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej terytorialnie dla pobytu stałego lub czasowego powyżej trzech miesięcy.

Kto może ubiegać się o służbę w WOT?

O służbę w WOT może ubiegać się każdy, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej.

Jakie warunki muszę spełniać, aby służyć w WOT?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony, o pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej;
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego
 • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Czy kobiety mogą wstąpić do WOT?

Zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą zasilać szeregi wojsk OT.

Czy będę mógł wstąpić do WOT, jeśli nie byłem/nie byłam w wojsku?

Tak. Do wniosku o powołanie do TSW składanego do WKU kandydat do TSW powinien dołączyć informację, wskazującą czy szkolenie podstawowe odbywać się będzie jednorazowo w sposób ciągły przez okres 16 dni czy okresowo w dniach wolnych od pracy.