foto. DWOT

FAQ

Szukasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej?- znajdziesz je poniżej. Jeśli Twoje pytania wykraczają poza poniższy zakres - skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień,właściwą dla Twojego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

Finansowanie

Z jakich źródeł będą finansowane WOT?

Będą finansowane z budżetu MON, w którym zagwarantowane są odpowiednie środki. We wstępnie przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok wydatki obronne będą wynosiły 2% przewidywanego wykonania Produktu Krajowego Brutto w roku 2016. W ramach tych wydatków finansowane będą zadania dotyczące tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Część tych wydatków finansowana będzie w ramach wydatków bieżących, pozostała część w ramach wydatków na modernizację techniczną Sił Zbrojnych.

Ile wyniosły wydatki poniesione przez resort obrony narodowej na utworzenie i funkcjonowanie WOT w 2017 r.?

Łącznie, przybliżone wydatki z budżetu resortu obrony narodowej na utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie WOT w 2017 r. wyniosły 879,4 mln zł.

Jak będzie wyglądała struktura wydatków na WOT w podziale: wydatki majątkowe, osobowe? Czy środki na zakup sprzętu wojskowego będą lokowane w sektorze polskiego przemysłu zbrojeniowego?

Struktura wydatków na WOT określona zostanie we właściwych dokumentach normatywnych. Zgodnie z założeniami MON dotyczącymi lokowania zakupów całości SZ RP w rodzimy przemysł, należy przewidywać, że wyposażenie w sprzęt wojskowy (SpW) WOT zostanie oparte na producentach krajowych.