foto. DWOT

FAQ

Szukasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej?- znajdziesz je poniżej. Jeśli Twoje pytania wykraczają poza poniższy zakres - skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień,właściwą dla Twojego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

Dla pracodawcy

Jakie świadczenia będzie otrzymywał pracodawca z tytułu wykonywania obowiązków w ramach WOT przez jego pracownika?

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem OT przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania TSW rotacyjnie.
Pracodawca będzie przesyłał wniosek w sprawie wypłaty świadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej. Kwotę świadczenia ustali właściwy szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
Więcej w tym zakresie znajdziecie Państwo w zakładce: DLA PRACODAWCY