foto. DWOT

Dla pracodawcy

Szanowni Pracodawcy, ta zakładka powstała z myślą o Was. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania pracownika-Terytorialsa. Wyrażamy nadzieję, że informacje te będą pomocne i umożliwią szybsze odnalezienie odpowiedzi na pytania, które mogą Państwa zainteresować/nurtować

Terytorials jako pracownik

Zarządzanie kompetencjami w WOT

Terytorials wnosi do służby wojskowej cenne doświadczenie i zdolności zdobyte w pracy zawodowej, którą wykonuje na co dzień. Właściwe zarządzanie kompetencjami i potencjałem kluczowe jest dla osiągania jak najlepszych efektów w całym procesie szkolenia żołnierzy. Nadrzędnym zasobem są ludzie, ich pasje oraz zaangażowanie i energia. Proces szkolenia Terytorialsów jest więc inwestycją w budowanie ich kompetencji, które będą mogli z powodzeniem wykorzystywać w swojej pracy zawodowej, stając się lepszymi pracownikami. Są to np. zdolności organizacyjne, umiejętność działania pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, adekwatne ocenianie sytuacji, czy też umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dlatego mówi się o „umiejętnościach podwójnego zastosowania”, które służą pracodawcy, współpracownikom oraz społecznościom lokalnym.

Kursy, szkolenia, umiejętności podwójnego zastosowania

Stosownie do posiadanych kwalifikacji i rodzaju zadań wykonywanych podczas pełnienia terytorialnej służby wojskowej, Terytorials może być skierowany na kursy i szkolenia specjalistyczne, częściowo opłacane przez wojsko. Będą one realizowane w oparciu o macierzyste jednostki wojskowe oraz wojskowe uczelnie wyższe i ośrodki szkolenia. Zdobyte w ten sposób kwalifikacje i uprawnienia to kapitał do wykorzystania nie tylko na potrzeby Sił Zbrojnych RP, ale także na potrzeby firm i instytucji, w których zatrudniony jest żołnierz pełniący TSW. Dzięki takiemu rozwiązaniu Siły Zbrojne RP będą dysponowały wysoko wykwalifikowanym żołnierzem na wypadek wyższej potrzeby, a pracodawca, bez ponoszenia nakładów finansowych, będzie mógł wykorzystać te kwalifikacje w swoim miejscu pracy. Specyfika zadań WOT związanych z niesieniem pomocy w przypadku klęsk żywiołowych pozwoli wykorzystać nabyte umiejętności by wspierać lokalne społeczności przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych.

Wśród wielu szkoleń, na które kierowani będą Terytorialsi, na szczególną uwagę zasługują:
 • Kursy uprawniające do obsługi maszyn inżynieryjnych, m.in.: spycharko-ładowarki SŁ-34, uniwersalnej maszyny inżynieryjnej, piły spalinowej, elektrowni polowej, pompy wysokiej wydajności,
 • Kursy prawa jazdy na uprawnienia dla kierowców pojazdów wszystkich kategorii,
 • Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dający uprawnienia ratownika pola walki, przydatny w działaniach WOT w przypadku zdarzeń kryzysowych,
 • Kursy dowódcze w zakresie dowodzenia i zarządzania, organizowane na wojskowych uczelniach wyższych.

Rozwijanie umiejętności miękkich – lepsi liderzy i członkowie zespołów

Żołnierze pełniący TSW to pracownicy, którzy wnoszą do swoich miejsc pracy, wartość w postaci kompetencji miękkich. Służba wojskowa to przede wszystkim ciężka praca, często wymagająca specjalistycznych kwalifikacji, a równocześnie rozwijająca szereg umiejętności cenionych i poszukiwanych na rynku pracy.Cechy, które w czasie służby nabywają żołnierze pełniący TSW to m.in.:
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i doskonalenie umiejętności interpersonalnych (komunikacja, współpraca w zespole),
 • Zaangażowanie, budowanie samodyscypliny i poczucia obowiązku,
 • Sprawne podejmowanie decyzji,
 • Dokładne wykonywanie zadań i wywiązywanie się ze swoich zobowiązań,
 • Budowanie odpowiedzialności za siebie i za drużynę,
 • Rozwijanie cech przywódczych,
 • Radzenie sobie ze stresem i presją czasu.
Szkolenie w WOT odbywa się w warunkach wymagających siły charakteru, dzięki czemu pracownicy-Terytorialsi świetnie radzą sobie z pracą w warunkach stresu. Cechuje ich opanowanie w nieprzewidzianych sytuacjach oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji i dostosowania do zmieniających się okoliczności.