foto. DWOT

Dla pracodawcy

Szanowni Pracodawcy, ta zakładka powstała z myślą o Was. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania pracownika-Terytorialsa. Wyrażamy nadzieję, że informacje te będą pomocne i umożliwią szybsze odnalezienie odpowiedzi na pytania, które mogą Państwa zainteresować/nurtować

Obowiązki Pracodawcy wobec pracownika pełniącego terytorialną służbę wojskową

Jednym z założeń terytorialnej służby wojskowej jest dążenie do sprawnego połączenia obowiązków pracownika ze służbą wojskową. Dlatego też niezwykle ważne są wszelkie uwagi kierowanie ze strony pracodawców. Poniżej opisane zostały obecnie obowiązujące rozwiązania, które pomagają uporządkować prawa i obowiązki pracodawców wobec pracowników - Terytorialsów.

Ochrona stosunku pracy

W okresie od dnia doręczenia pracownikowi karty powołania do terytorialnej służby wojskowej, a przed jej zakończeniem – pracodawca nie może zwolnić ani rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę. Ochrona ta nie przysługuje jednak pracownikowi, jeżeli pracodawca ma podstawy by rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Urlopy i dni wolne od pracy dla pracownika - Terytorialsa

Szkolenie Terytorialsów odbywa się zazwyczaj w weekendy, tak by zminimalizować niedogodności związane z nieobecnością pracownika-Terytorialsa w pracy. Jednak w momencie powołania do terytorialnej służby wojskowej, ochotnik odbywa szkolenie, które może być realizowane w formie ciągłego szkolenia (więcej informacji na temat długości trwania tego szkolenia w rozdziale Wojska Obrony Terytorialnej - podstawowe informacje). Pracodawca udziela wówczas pracownikowi urlopu bezpłatnego6 na okres trwania szkolenia z zachowaniem wszystkich uprawnień, które wynikają ze stosunku pracy z wyjątkiem wynagrodzenia.6 Przy czym okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym także urlop.

Odprawa dla pracownika - „Terytorialsa”

Każdy pracownik, powołany do TSW otrzymuje (jednorazowo – przy powołaniu) od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Przyjmuje się, że odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia powinna wynosić połowę miesięcznej płacy pracownika - Terytorialsa, tzn. wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia powołania. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Odprawa podlega opodatkowaniu.