foto. DWOT

Dla pracodawcy

Szanowni Pracodawcy, ta zakładka powstała z myślą o Was. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania pracownika-Terytorialsa. Wyrażamy nadzieję, że informacje te będą pomocne i umożliwią szybsze odnalezienie odpowiedzi na pytania, które mogą Państwa zainteresować/nurtować

Prawa Pracodawcy wobec pracownika pełniącego terytorialną służbę wojskową

Harmonogram szkoleń żołnierzy pełniących TSW

Każdy z pracodawców ma możliwość zapoznania się z wykazem dni szkoleniowych swojego pracownika. Jest on sporządzany do 30 dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym pełniona będzie służba TSW. Pracownik ma obowiązek zapoznać pracodawcę z wykazem tych dni. Ma też obowiązek informowania pracodawcy o wszelkich zmianach tych terminów.1

Dodatkowo, w przypadku wezwania pracownika do pełnienia służby w trybie natychmiastowego stawiennictwa1, Komendant WKU musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie pracodawcę żołnierza. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacania żołnierzowi wynagrodzenia za dni, w których pełnił służbę w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Na ten czas pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego.

1 Natychmiastowe stawiennictwo oznacza konieczność stawiennictwa we wskazanym terminie i miejscu.

Świadczenia pieniężne na rzecz Pracodawcy, zatrudniającego pracownika -Terytorialsa

Pracodawca może ubiegać się o zwrot wydatków (rekompensatę)2 z tytułu zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo Terytorialsa3 lub powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, który jest zatrudniany u tego pracodawcy.

2 Kwota świadczenia za każdy dzień pełnienia przez żołnierza TSW terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie nie może być wyższa od 1/21 dwu i półkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
3 Dotyczy tylko Terytorialsów, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze (dotychczasowy żołnierz rezerwy).

Zwrot pieniędzy przysługuje m.in. za:

  • przeszkolenie pracownika, który będzie pełnił zastępstwo (zarówno koszty dotyczące zatrudnienia nowej osoby, jak i pracownika już zatrudnionego, który ma pełnić obowiązki podczas nieobecności pracownika pełniącego terytorialną służbę wojskową);
  • wszelkie opłaty wynikające z przeprowadzenia badań przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy;
  • przydzielanie odzieży ochronnej , obuwia, etc. – jeśli wynika to z przepisów prawa;
  • zapewnienie koniecznych ubezpieczeń związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu.
Świadczenie pieniężne dla pracodawcy nie obejmuje wynagrodzenia wypłacanego zastępującemu pracownikowi. W celu uzyskania zwrotu ww. kosztów, pracodawca musi:
  • złożyć wniosek w sprawie wypłaty świadczenia do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW)4, właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające poniesione koszty,
  • wniosek musi być złożony nie później niż 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza z pełnienia TSW rotacyjnie,
Dodatkowo pracodawca może ubiegać się również o zwrot kosztów odprawy wypłacanej jednorazowo Terytorialsowi będącemu żołnierzem rezerwy w momencie powołania do pełnienia TSW5.

4 kwota świadczenia ustalana jest przez szefa WSzW i wypłacana za każdy miesiąc pełnienia służby przez pracownika TSW.
5 Na podstawie ust. 5. i 6. art. 134a – Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza WOT z pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. Kwotę świadczenia ustala właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.